A final d’any: regularització mensual de retencions

A l’octubre, novembre i desembre s’han de regularitzar les retencions a treballadors.

A final d’any: regularització mensual de retencions

Si les circumstàncies personals i familiars d’un treballador canvien durant l’any, l’empresa ha de regularitzar el tipus de retenció que se li aplica. A aquest efecte:

  • Si l’empresa coneix el canvi de circumstàncies —per exemple, transforma un contracte temporal en indefinit o augmenta el salari d’un treballador—, ha d’aplicar el nou tipus a partir del moment en què es produeixin les variacions.
  • Si és l’empleat qui comunica un canvi en la seva situació personal —per exemple, el naixement d’un fill, l’inici de convivència amb ascendent…—, el nou tipus s’aplicarà a partir del mes en què comuniqui les variacions, sempre que ho faci amb almenys cinc dies d’antelació a la data en què es preparin les nòmines.

Si els canvis en les circumstàncies personals suposen una disminució en el tipus de retenció —si neix un fill, per exemple—, el treballador no està obligat a comunicar-los, ja que aquesta situació no perjudica Hisenda. Malgrat tot, si els canvis impliquen un augment de tipus —per exemple, el cònjuge comença a treballar i obtindrà rendes anuals superiors a 1.500 euros—, l’empleat sí que està obligat a informar l’empresa.

Per a simplificar la feina administrativa, l’empresa pot optar per regularitzar les retencions a l’abril, juny i octubre respecte de les variacions produïdes el trimestres anterior —per exemple, si un empleat va comunicar en canvi a principis de juliol, l’empresa pot esperar i aplicar la nova retenció a partir d’octubre. No obstant, això només és aplicable durant els primers nou mesos de l’any; a l’octubre, novembre i desembre l’empresa ha de regularitzar les retencions cada mes, d’acord amb la regla general abans indicada.

 

 

 

Recordeu que si varien les circumstàncies personals o familiars d’un treballador, s’ha de regularitzar el tipus de retenció que se li aplica.