Compte corrent tributari

Fins el proper 2 de novembre podeu sol·licitar que el 2021 us sigui aplicable el sistema de compte corrent tributari.

Compte corrent tributari

Aquest sistema permet compensar els resultats a ingressar o a retornar de les declaracions de l’impost sobre societats, IVA, retencions i pagaments a compte, de manera que es podrà efectuar una única liquidació trimestral per la diferència.

Aquest sistema pot ser interessant per a aquelles empreses que de manera periòdica presenten declaracions amb resultat a retornar. En aquest cas cal analitzar què els convé:

  • En moltes ocasions els pot interessar acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA (REDEME), que els obliga a presentar declaracions mensuals.
  • Però en altres casos els pot interessar el sistema de compte corrent tributari. Amb elcompte corrent tributari poden liquidar els saldos de les declaracions que efectuen al final de cada trimestre —en lloc de fer-ho mensualment—,endarrerint el pagament i obtenint estalvis financers.

Per a acollir-se a aquest sistema, les empreses han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries. I a més:

  • El 2019 —es pren com a referència l’any anterior al de la sol·licitud— la quantitat de les declaracions a retornar cobrades o reconegudes haurà d’haver sigut, almenys, del 40 % de les declaracions a pagar presentades.
  • Hisenda no pot haver exclòs les empreses del sistema de compte corrent tributari durant l’any en què presenten la sol·licitud ni durant l’any anterior.

 

 

Els nostres professionals analitzaran si us convé o no acollir-vos al sistema de compte corrent tributari